GELD VERDIENEN met je video's?! Klik hier om GRATIS te registreren

Gebruiksvoorwaarden

1. Uw relatie met Zideo

1.1 Op uw gebruik van de website van Zideo.nl (hierna: de 'Website'), en op alle aan u door Zideo op of vanaf de Website te leveren producten, software en/of diensten, met inbegrip van de inbouwbare Zideo videoplayer (hierna: de 'Zideo-player') en de Zideo content uploader (hierna: de ‘Zideo-uploader') (hierna gezamenlijk: de 'Diensten'), zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Zideo van toepassing. 'Zideo Zideo Media B.V, gevestigd in Hilversum, Nederland.

1.2 Uw juridische overeenkomst met Zideo bestaat uit:

 • (A) de in dit document neergelegde bepalingen;
 • (B) het privacybeleid van Zideo (http://www.zideo.nl/index.php?option=com_content&id=109);
 • (C) de gebruiksrichtlijnen van Zideo(http://www.zideo.nl/index.php?option=com_content&id=108); (hierna gezamenlijk: de 'Voorwaarden').

1.3 De Voorwaarden vormen een in juridisch opzicht bindende overeenkomst tussen u en Zideo in relatie tot uw gebruik van de Diensten. Het is van belang dat u even de tijd neemt om de Voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

1.4 De Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Website, met inbegrip van die gebruikers die tevens videocontent, informatie en overig materiaal en/of overige diensten aan Zideo aanleveren.

2. Aanvaarding Voorwaarden

2.1 Om van de Diensten gebruik te maken, dient u eerst met de Voorwaarden akkoord te gaan. Het is u niet toegestaan om van de Diensten gebruik te maken, indien u de Voorwaarden niet aanvaardt.

2.2 U kunt de Voorwaarden aanvaarden door eenvoudigweg van de Diensten gebruik te gaan maken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Zideo uw gebruik van de Diensten vanaf dat moment als aanvaarding van de Voorwaarden zal opvatten.

2.3 Het is u niet toegestaan om van de Diensten gebruik te maken en om de Voorwaarden te aanvaarden, indien: (a) u op grond van uw leeftijd niet bevoegd bent om een bindend contract met Zideo aan te gaan; of (b) aan u - op grond van de wet van het land waarin u woonachtig bent of vanwaaruit u de Diensten benadert of gebruikt - de afname en/of het gebruik van de Diensten is ontzegd, dan wel het u in dat land anderszins juridisch verboden is om de Diensten af te nemen en/of te gebruiken.

2.4 U dient ten behoeve van uw administratie uw eigen exemplaar van de Voorwaarden uit te draaien of te bewaren.

3. Wijziging Voorwaarden

3.1 Het is Zideo toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Zideo maakt alsdan een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar op: zideo.nl.

3.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Zideo uw gebruik als aanvaarding van de bijgewerkte Voorwaarden zal opvatten, indien u na de datum van wijziging van de Voorwaarden nog steeds van de Diensten gebruikmaakt.

3.3 U dient de Voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.

4. Zideo-accounts

4.1 Teneinde bepaalde onderdelen van de Website of andere Diensten te kunnen benaderen, dient u een Zideo-account aan te maken. Daarbij dient u juiste en volledige informatie te verstrekken. Het is van belang dat u het wachtwoord voor uw Zideo-account op een veilige plaats bewaart en geheim houdt.

4.2 U dient Zideo onverwijld op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd gebruik van uw Zideo-account waarvan u op de hoogte raakt.

4.3 U gaat ermee akkoord dat alleen u (jegens Zideo en anderen) verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op uw Zideo-account plaatsvinden.

5. Algemene beperkingen aan het gebruik

5.1 Zideo verleent u bij deze toestemming om zich toegang te verstekken tot de Website en de Diensten en om deze te gebruiken op de hierna te vermelden expliciete voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat, indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van (uw verplichtingen onder) de Voorwaarden.

 • Het is u niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Zideo op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website te verspreiden, met inbegrip van doch niet beperkt tot door Gebruikers Geplaatste Content (zoals hieronder gedefinieerd).
 • Het is u niet toegestaan om enig gedeelte van de Website en/of een of meerdere Diensten (met inbegrip van doch niet beperkt tot de Zideo-player en de daaraan verwante technologie) te wijzigen of aan te passen.
 • Het is u niet toegestaan om - met behulp van andere technieken en/of middelen dan de videoplayback-pagina's van de Website zelf, de Zideo-player of de eventuele andere middelen die Zideo uitdrukkelijk voor dit doel kan aanwijzen - de door Gebruikers Geplaatste Content (zoals hieronder gedefinieerd) of overige content te benaderen die op de Website ter beschikking is gesteld (met inbegrip van Content van Zideo, zoals hieronder gedefinieerd).
 • Het is u niet toegestaan om die beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Website of die andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen, die: (i) het gebruik of het kopiëren van door Gebruikers Geplaatste Content en/of Content van Zideo belemmeren of beperken; of (ii) het gebruik van de Website of de daarop toegankelijke content beperken.
 • Het is u niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Zideo ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Website of van enigerlei Dienst (met inbegrip van de Zideo-player). Dergelijke verboden zakelijke toepassingen omvatten onder andere: het wederverkopen van toegang tot de Website en/of de Diensten (zoals de Zideo-player) op een andere website, met name met het doel om advertentie- en/of abonnementsinkomsten te genereren; en/of het verder verspreiden van de Diensten (met inbegrip van met behulp van die Diensten toegankelijke, door Gebruikers Geplaatste Content), met name met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Zideo gedreven ondernemingsactiviteiten;
 • doch niet: (i) het uploaden van een originele video naar Zideo; (ii) het aanhouden van een origineel kanaal op de Website, teneinde zakelijke of artistieke activiteiten te promoten; en/of (iii) enig gebruik dat uitdrukkelijk schriftelijk door Zideo is goedgekeurd.
 • Indien u op uw website gebruikmaakt van de Zideo-player, dan dient u op de pagina's met de Zideo-player een opvallende link op te nemen die teruglinkt naar de Website, en is het u niet toegestaan om de Zideo-player op enigerlei wijze aan te passen.
 • Indien u de Zideo-uploader gebruikt, dan gaat u akkoord met het feit dat van tijd tot tijd automatisch updates worden gedownload en geïnstalleerd. Deze updates zijn ontworpen om de Zideo-uploader verder te ontwikkelen en te verbeteren, ze kunnen eventueel ook bug fixes bevatten, verbeterde functies, nieuwe software modules en complete nieuwe versies. U gaat ermee akkoord om dergelijk updates te ontvangen en te installeren als onderdeel van het gebruik van de Zideo-uploader.
 • Het is u niet toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van doch niet beperkt tot een robot, spider of off-line reader,waarmee via de Website over een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van Zideo worden verstuurd dan iemand redelijkerwijze in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.
 • Het is niet toegestaan om vanaf één machine grote aantallen views te realiseren middels geautomatiseerde systemen. Zideo zal dit altijd controleren op basis van de IP-gegevens. Mocht blijken dat u op frauduleuze wijze inkomsten heeft verkregen, dan is Zideo gerechtigd deze inkomsten terug te vorderen en in sommige gevallen aangifte te doen bij de politie.
 • Het is u niet toegestaan om persoonlijke gegevens aangaande de gebruikers van de Website en/of een Dienst te verzamelen of te vergaren (waaronder mede de Zideo-accountnamen dienen te worden verstaan).
 • Het is u niet toegestaan om - bij de uitoefening van handelsactiviteiten of in verband met een commerciële onderneming - ten behoeve van het werven van opdrachten van de Website en/of de Diensten (met inbegrip van de opmerkingen en de e-mailopties op de Website) gebruik te maken.
 • Het is u niet toegestaan om de gebruikers van de Website met betrekking tot de door hen Geplaatste Content voor zakelijke doeleinden te benaderen.
 • Het is u niet toegestaan om Gebruikersvideo's (zoals hieronder gedefinieerd) te benaderen om een andere reden dan uitsluitend uw persoonlijke, niet-zakelijke gebruik, zoals bedoeld met behulp van en toegestaan op grond van de normale functionaliteit van de Diensten, of uitsluitend voor streaming, hetgeen de gelijktijdige digitale verzending betekent van het materiaal door Zideo via internet naar een door een gebruiker middels internet toegepast apparaat, en wel op zodanige wijze dat de gegevens bedoeld zijn om realtime te bekijken en niet om (al dan niet permanent) door de gebruiker te worden gedownload, gekopieerd, opgeslagen of verder te worden verspreid.

5.2 U gaat ermee akkoord dat u te allen tijde gedurende uw gebruik van de Diensten alle overige bepalingen van de Voorwaarden en de gebruiksrichtlijnen van Zideo in acht zult nemen.

5.3 Zideo verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch geen caches of archieven van dat materiaal. Zideo behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

5.4 Zideo is zich voortdurend aan het vernieuwen, teneinde haar gebruikers het allerbeste te kunnen bieden. U erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de door Zideo te verlenen Diensten van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, kunnen veranderen.

5.5 Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing erkent u en gaat u ermee akkoord dat Zideo geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u de verlening aan u of aan de gebruikers in het algemeen van de Diensten (en/of bepaalde binnen de Diensten geboden opties) (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten. Het is u te allen tijde toegestaan om niet meer van de Diensten gebruik te maken. Daarvan hoeft u Zideo niet speciaal te verwittigen.

5.6 U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor (en dat Zideo jegens u of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van uw verplichtingen ingevolge de Voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die Zideo eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

6. Beleid inzake auteursrechten

6.1 Zideo voert een duidelijk beleid inzake auteursrechten in relatie tot de door Gebruikers Geplaatste Content die inbreuk zou maken op het auteursrecht van derden.

6.2 Als onderdeel van het beleid van Zideo inzake auteursrechten beëindigt Zideo de toegang tot de Website voor een gebruiker, indien aangaande die gebruiker is vastgesteld dat deze vaker inbreuk pleegt. Daarvan is sprake, indien de betreffende gebruiker reeds meer dan tweemaal omtrent een inbreukmakende activiteit is gewaarschuwd.

7. Door u Geplaatste Content

7.1 Als houder van een Zideo-account kunt u videocontent (hierna: 'Gebruikersvideo's') en tekstuele content (hierna: 'Opmerkingen van Gebruikers') (hierna gezamenlijk: de 'door Gebruikers Geplaatste Content') plaatsen. U begrijpt dat Zideo, ongeacht of dergelijke door Gebruikers Geplaatste Content wordt gepubliceerd, geen geheimhouding met betrekking tot die door Gebruikers Geplaatste Content garandeert.

7.2 U behoudt al uw eigendomsrechten op de door u Geplaatste Content, doch u dient Zideo en de andere gebruikers van de Website beperkte licentierechten te verlenen. Deze rechten zijn omschreven in artikel 9 van de onderhavige voorwaarden ('Door u in licentie te geven rechten').

7.3 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor de door u Geplaatste Content en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan. Zideo onderschrijft de door Gebruikers Geplaatste Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met door Gebruikers Geplaatste Content af.

7.4 U verklaart en garandeert dat u over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, instemming en toestemming beschikt om Zideo in staat te stellen om ten behoeve van de verlening van de Diensten gebruik te maken van de door u Geplaatste Content (en dat u daarover gedurende uw gebruik van de Diensten zult blijven beschikken), en om anderszins op de door de Website en de Voorwaarden beoogde wijze van de door u Geplaatste Content gebruik te maken.

8. De inhoud van door u Geplaatste Content

8.1 U gaat ermee akkoord dat uw gedragingen op de Website zullen voldoen aan de van tijd tot tijd bij te werken gebruiksrichtlijnen van Zideo, te vinden op: http://www.zideo.nl/index.php?option=com_content&id=108) (en dat de inhoud van alle door u Geplaatste Content daar tevens aan zal voldoen), en alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wetten en regelgeving.

8.2 U gaat ermee akkoord dat u geen Content op de Website zult plaatsen of naar de Website zult uploaden met een inhoud die u in het land waarin u woonachtig bent niet in bezit mag hebben of die Zideo in verband met de verlening van de Diensten niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.

8.3 U gaat ermee akkoord dat u geen Content naar de Website zult uploaden of op de Website zult plaatsen waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van privacy- en/of publiciteitsrechten), tenzij u over een officiële licentie of officiële toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt om het materiaal in kwestie op de Website te plaatsen en om Zideo de in lid 9.1 hierna bedoelde licentie te verlenen.

8.4 Zideo behoudt zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of de door Gebruikers Geplaatste Content aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan dergelijke door Gebruikers Geplaatste Content verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, de toegang van een Gebruiker voor het uploaden van Content die in strijd is met de onderhavige voorwaarden, beëindigen.

8.5 U begrijpt en erkent verder dat u bij het gebruik van de Website en de Diensten eventueel kunt worden blootgesteld aan door Gebruikers Geplaatste Content die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor u is. U gaat ermee akkoord om afstand te doen van, en u doet bij deze afstand van, alle juridische of andere rechten of (rechts)middelen waarover u (eventueel) met betrekking tot die door Gebruikers Geplaatste Content jegens Zideo beschikt.

9. Door u in licentie te geven rechten

9.1 Als u Content naar Zideo uploadt of op de Website plaatst, dan verleent u:

Zideo een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content in verband met de verlening van de Diensten en anderszins in verband met het aanbieden van de Website en de ondernemingsactiviteiten van Zideo, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van de Website (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook; alsmede iedere gebruiker van de Website een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via de Website toegang verschaffen tot de door u Geplaatste Content, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Website en ingevolge de Voorwaarden is toegestaan.

9.2 De bovenbedoelde door u met betrekking tot Gebruikersvideo's verleende licenties vervallen, als u uw Gebruikersvideo's van de Website verwijdert. De bovenbedoelde door u met betrekking tot Opmerkingen van Gebruikers verleende licenties zijn eeuwigdurend en onherroepelijk, doch laten anderszins uw eigendomsrechten, die door u worden behouden (zoals in lid 7.2 hierboven vermeld), onverlet.

10. Content van Zideo op de Website

10.1 Met uitzondering van de door Gebruikers Geplaatste Content behoort alle overige content op de Website, met inbegrip van doch niet beperkt tot tekst, software, scripts, grafische onderdelen, foto's, geluid, muziek, video's en interactieve opties op de Website (hierna: de 'Content van Zideo'), in eigendom of krachtens licentie toe aan Zideo. Op deze Content van Zideo rusten auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele-eigendomsrechten van Zideo dan wel haar licentiegevers. De in de Content van Zideo voorkomende handels- en/of dienstmerken van derden betreffen de handels- en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren.

10.2 De Content van Zideo mag - zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Zideo dan wel haar licentiegevers - voor welk ander doel dan ook niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. Zideo behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot en op de Content van Zideo zijn verleend.

11. Links vanaf Zideo

11.1 In de Diensten kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan Zideo toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. Zideo heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.

11.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat Zideo niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen, en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

11.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat Zideo niet aansprakelijk is voor de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van de beschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

11.4 Zideo raadt u aan om bij het verlaten van de Website goed op te letten, en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacybeleid van elke andere door u bezochte website.

12. Het beëindigen van uw relatie met Zideo

12.1 De Voorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door u of Zideo zoals hierna vermeld worden beëindigd.

12.2 Indien u uw juridische overeenkomst met Zideo wilt beëindigen, dan kan dat te allen tijde door middel van: (a) kennisgeving aan Zideo; en (b) het sluiten van uw Zideo-account. Bedoelde (schriftelijke) kennisgeving dient te worden verstuurd aan het adres van Zideo zoals dat aan het begin van de onderhavige voorwaarden is vermeld.

12.3 Het is Zideo te allen tijde toegestaan om haar juridische overeenkomst met u te beëindigen, indien:

 • u een bepaling van de Voorwaarden niet bent nagekomen (dan wel zich heeft gedragen op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat u niet voornemens of in staat bent om de Voorwaarden na te leven);
 • Zideo daartoe op grond van de wet verplicht is (bijvoorbeeld als de verlening van de Diensten aan u onrechtmatig is of wordt);
 • Zideo ertoe overgaat om geen Diensten meer te verlenen aan gebruikers in het land waarin u woonachtig bent of vanwaaruit u van de Diensten gebruikmaakt; en/of
 • de verlening van de Diensten aan u door Zideo naar de mening van Zideo niet langer commercieel haalbaar is.

12.4 De beëindiging van de Voorwaarden laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan u en Zideo hebben geprofiteerd, waaraan u en Zideo onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Voorwaarden zijn opgebouwd) dan wel waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven. Het in lid 15.6 bepaalde blijft voor onbepaalde tijd op die rechten, verplichtingen en plichten van toepassing.

13. Uitsluiting van garanties

13.1 Niets in de Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar u als consument te allen tijde recht op heeft en die u niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven.

13.2 De Diensten worden verleend in de toestand waarin deze zich bevinden [as is]. Zideo geeft met betrekking daartoe aan u geen enkele garantie of conformiteit af.

13.3 Met name verklaart of garandeert Zideo jegens u niet dat:

 • uw gebruik van de Diensten aan uw eisen zal voldoen;
 • uw gebruik van de Diensten onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen;
 • eventuele door u ten gevolge van uw gebruik van de Diensten verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn; en/of
 • fouten in de werking of functionaliteit van als onderdeel van de Diensten aan u verstrekte software zullen worden hersteld.

13.4 Op de Diensten zijn geen voorwaarden, garanties of andere bedingen van toepassing (met inbegrip van impliciete bepalingen inzake bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan een bepaalde beschrijving), behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn neergelegd.

14. Aansprakelijkheidsbeperking

14.1 Niets in de Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Zideo voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt, en niets in die Voorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van Zideo.

14.2 Behoudens de algemene, in lid 14.1 hierboven neergelegde bepaling is Zideo niet jegens u aansprakelijk voor:

de indirecte of gevolgschade die u eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door u te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of

de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van:

 • het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in de Diensten verschijnen;
 • veranderingen die Zideo eventueel in de Diensten aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Diensten (en/of bepaalde binnen de Diensten geboden opties);
 • de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van de door Gebruikers Geplaatste Content en andere met behulp van of door middel van uw gebruik van de Diensten aangehouden of verzonden communicatiegegevens;
 • het feit dat u niet de juiste accountinformatie aan Zideo heeft verstrekt; en/of
 • het feit dat u uw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande uw Zideo-account niet op een veilige plaats heeft bewaard en/of geheim heeft gehouden.

14.3 De in lid 14.2 hierboven jegens u neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van Zideo gelden ongeacht of Zideo van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

15. Algemene juridische bepalingen

15.1 De Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen u en Zideo, zijn van toepassing op uw gebruik van de Diensten, en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen u en Zideo in relatie tot de Diensten volledig.

15.2 U gaat ermee akkoord dat het Zideo is toegestaan om kennisgevingen aan u te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen inzake wijziging van de Voorwaarden, en wel per e-mail, gewone post dan wel het plaatsen van mededelingen op de Website.

15.3 U gaat ermee akkoord dat, indien Zideo een bepaald in de Voorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover Zideo op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet wordt opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van Zideo, en dat die rechten of (rechts)middelen Zideo nog steeds ter beschikking staan.

15.4 Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven.

15.5 U erkent en gaat ermee akkoord dat elk lid van het concern waarvan Zideo deel uitmaakt, derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden is, en dat dergelijke andere vennootschappen het recht zullen hebben om die Voorwaarden direct te handhaven en daarop direct een beroep te doen die hen een aanspraak (dan wel rechten) toekennen. Verder zal geen enkele andere persoon of vennootschap derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden zijn.

15.6 Op de Voorwaarden, alsmede op uw relatie met Zideo ingevolge die Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. U en Zideo komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter voor het beslechten van geschillen die uit de Voorwaarden voortvloeien. Niettemin gaat u ermee akkoord dat het Zideo evengoed zal zijn toegestaan om in welk land dan ook een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening (dan wel andere, gelijkwaardige soorten dringende juridische (rechts)middelen).